บริษัทรักษาความปลอดภัย เอสทีทีกรุ๊ป จำกัด และ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสทีที กรุ๊ป จำกัด ได้ดำเนินงานให้บริการงานรักษาความปลอดภัย ในหลายภาคธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 6 ปี ได้สะสมประสบการณ์การทำงานสร้างบุคลากรคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทำให้เรารู้ว่า ลูกค้าต้องการและคาดหมายอะไร กับ งานรักษาความปลอดภัย นั้นคือ การบริการของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ ทำงานได้ตามที่นำเสนองานรักษาความปลอดภัยกับลูกค้าไว้ได้อย่างแท้จริง ที่สำคัญ ต้องตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าได้อย่างว่องไว ฉะนั้นทีมบริหาร ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้แยกทีมบริหารงานรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอีก 1 ทีมดูแลงานรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นคือ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสทีที กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสทีที กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ให้บริการลูกค้า และเราจะทำให้ดีที่สุดนโยบายบริษัทรักษาความปลอดภัย รปภ.com


     ในภาคธุรกิจ ทุนทรัพย์ หรือ สินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น ทรัพย์สินอันมีค่า บุคลากร หรือ ชื่อเสียง ถือว่า เป็นทรัพย์สินอันมีค่ายิ่ง ต่อองค์กรทุกองค์กร จำเป็นจะต้องมีการพิทักษ์รักษา ให้คงอยู่อย่างปลอดภัยสูงสุด เราจึงจัดให้มีนโยบาย เพื่อพิทักษ์รักษา ดังนี้ 

1. งานพัฒนาบุคลากร 

           ในความเป็นจริง สำหรับธุรกิจบริษัทรักษาความปลอดภัย ในประเทศไทย ยังมีปัญหาด้านมาตรฐาน และคุณภาพอยู่มาก เมื่อเปรียบเทียบระดับสากลหรือต่างประเทศ  ฉนั้นแล้ว เราจึงมุ่งเน้นจัดการอบรมและพัฒนาทักษะ การทำงาน ติดตามและประเมินผล อย่างต่อเนื่อง ให้มีจุดเปลี่ยนของแต่ละคน " เราเชื่อว่า...คนสามารถพัฒนาได้ " ความรู้จริง และเชื่ยวชาญของพนักงานที่มากขึ้น จะเกิดมาตรฐาน สามารถทำงานได้จริง แก้ปัญหาได้ ลูกค้าจะเป็นฝ่ายที่ได้รับประโยชน์สูงสุด

2. สร้างความพึงพอใจ ให้รักในเกียรติและงานในหน้าที่    

         บริษัทรักษาความปลอดภัย เอสทีที กรุ๊ป จำกัด ตระหนักในคุณค่าของงานรักษาความปลอดภัย และ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกจุดทำงาน จึงให้สวัสดิการและผลตอบแทน  อย่างเหมาะสม เป็นธรรม ตามกฏหมาย โดยดูจากผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน ตามหลักวิชา อย่างเป็นธรรม แสดงให้พนักงานทุกคนรับรู้ แข่งขันกันทำความดี ปรับปรุงตัวอยู่เสมอ
 
3. ติดตามความพึงพอใจจากลูกค้า

            บริษัทรักษาความปลอดภัย เอสทีที กรุ๊ป จำกัด จัดให้ฝ่ายบริหารทุกคน เข้าพบลูกค้าด้วยตนเอง เพื่อรับ ทราบปัญหา และความต้องการของลูกค้าอย่างทันท่วงที เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง  โครงสร้างองค์กร

      ฝ่ายบริหาร


น.ส. ธิดารัตน์   ทิพยรัตน์
ประธานบริหาร

นาย สุรศักดิ์  ตันศิริอาษา
กรรมการ / ผู้จัดการทั่วไป

นาย สำรวย  ตันหลิม
กรรมการ

น.ส.ชุณห์พิมาณ ตันหลิม
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / การเงิน

นายไศล    ตันหลิม
ผู้จัดการฝ่ายอบรม / ปฏิบัติการ Zone-B

ด.ต. อชีรชัย  คำภา
ผู้จัดการฝ่ายอบรม / ปฏิบัติการ Zone-C

      ที่ปรึกษา


ร.ต.ท.ขจร  จันทร์หอม
ฝ่ายปราบปราม


รปภ.com © 2014 - 2025 All rights reserved.

รปภ, บริษัท รปภ, บริษัทรักษาความปลอดภัย, บริษัทรปภ, ทีมรปภ, ทีมงานรปภ, งานรักษาความปลอดภัย


เว็บสำเร็จรูป
×