การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

         ฝึกอบรมรปภ

   พนักงานที่เริ่มงานใหม่จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนขั้นพื้นฐานคือ

1. เรียนรู้กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆในการทำงานรักษาความปลอดภัย

2. เรียนรู้ด้านการทำความเคารพ ระเบียบแถว ให้สัญญาณมือ

3. เรียนรู้ด้านการควบคุมคนเข้าออกในพื้นที่รับผิดชอบเช่น การแลกบัตรเข้าออกทำใบผ่าน VISITOR

4. เรียนรู้ด้านการควบคุมทรัพย์สินเข้าออกในพื้นที่รับผิดชอบเช่น ดูใบผ่านอนุญาตนำของออก

5. การเดินตรวจจุดล่อแหลมเสี่ยงอันตราย และรายงานผล

6. การเขียนรายงานเหตุการณ์ ประจำวัน

7. การตรวจค้นร่างกายอย่างเหมาะสม

8. การดับเพลิง หรือ การรายงานเหตุการณ์ในยามฉุกเฉิน


   การฝึกอบรมตามพ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

1. กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย

2. การฝึกภาคสนาม

3. การป้องกันตัว ด้วยมือเปล่า การใช้อาวุธ กระบอง

4. การปฐมพยาบาล

5. การเขียนรายงาน

6. การจราจรหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรม

  ดำเนินงานควบคุมคุณภาพ

      1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สายตรวจ ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานรปภ  โดย ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ออกเวรแล้ว  ในเวลากลางวันและกลางคืน  ทุกวัน

      2. ผู้บังคับบัญชาหรือสายตรวจ ทำหน้าที่ประเมินผลการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ทุก 3 เดือน เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและ ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจาณาปรับค่าจ้าง  

      3. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสทีที กรุ๊ป จำกัด กำหนดให้ผู้บริหารเข้าพบลูกค้า เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องทุกเดือนรปภ.com © 2014 - 2025 All rights reserved.

รปภ, บริษัท รปภ, บริษัทรักษาความปลอดภัย, บริษัทรปภ, ทีมรปภ, ทีมงานรปภ, งานรักษาความปลอดภัย


เว็บสำเร็จรูป
×